ჩვენ შესახებ

ჯამრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის პოლიტიკა.

ევრაზიის ექსპრესი თავისი საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე მუდმივ შეხებაშია ჯამრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის საკითხებთან.

ჩვენ ვამაყოფთ იმით, რომ კომპანია ყოველთვის იღწვის რათა უზრუნველყოს ჯამრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის მაღალი სტანდარტები. განურჩევლად ადგილმდებარეობის, გამოყენებული აღჭურვილობის, ოპერაციებში ჩართული კომპანიის თანამშრომლების თუ მოწვეული სპეციალისტების, ნებისმიერი გადაზიდვის ნებისმიერ ეტაპზე ჯამრთელობის, შრომის უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის საკითხები უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს.