რა უნდა იცოდეს დამკვეთმა
 1. საქართველოში საქონლის იმპორტის განსახორციელებლად საჭირო საბუთები
  • კომერციული ანგარიშ-ფაქტურა;
  • ტვირთის სპეციფიკაცია;
  • წარმოშობის სერტიფიკატი;
  • ხარისხის სერტიფიკატი;
  • საკვები პროდუქტისათვის ჯანმრთელობის სერტიფიკატი პროდუქტის დამზადების თარიღის და ვარგისიონობის ვადის ჩვენებით;
  • ცხოველური წარმოშობის ტვირთებისათვის ვეტერინალური სერტიფიკატი;
  • მცენარეული წარმოშობის ტვირთებისათვის ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი;
  • ტანსაცმლისათვის (მეორადი ტანსაცმლის ჩათვლით) ფუმიგაციის სერტიფიკატი;
  • საშიში ტვირთებისათვის – საშიშ ტვირთა დეკლარაცია;
  • ტვირთის გადაზიდვის განაცხადი “ევრაზიის ექსპრესის” სახელზე.
 2. საქართველოდან საქონლის ექსპორტის განსახორციელებლად საჭირო საბუთები
  • საექსპორტო სატვირთო საბაჟო დეკლარაცია;
  • კომერციული ანგარიშ-ფაქტურა;
  • ტვირთის სპეციფიკაცია;
  • წარმოშობის სერტიფიკატი;
  • ხარისხის სერტიფიკატი;
  • საკვები პროდუქტისათვის ჯანმრთელობის სერტიფიკატი პროდუქტის დამზადების თარიღის და ვარგისიონობის ვადის ჩვენებით.
  • ცხოველური წარმოშობის ტვირთებისათვის ვეტერინალური სერტიფიკატი;
  • მცენარეული წარმოშობის ტვირთებისათვის ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი;
  • ტანსაცმლისათვის (მეორადი ტანსაცმლის ჩათვლით) ფუმიგაციის სერტიფიკატი;
  • საშიში ტვირთებისათვის – საშიშ ტვირთა დეკლარაცია;
  • ტვირთის გადაზიდვის განაცხადი “ევრაზიის ექსპრესის” სახელზე.
 3. საქართველოზე საქონლის ტრანზიტის განსახორციელებლად საჭირო საბუთები
  • იმპორტის ან ექსპორტის სატვირთო საბაჟო დეკლარაცია;
  • კომერციული ანგარიშ-ფაქტურა;
  • ტვირთის სპეციფიკაცია;
  • წარმოშობის სერტიფიკატი;
  • ხარისხის სერტიფიკატი;
  • საკვები პროდუქტისათვის ჯანმრთელობის სერტიფიკატი პროდუქტის დამზადების თარიღის და ვარგისიონობის ვადის ჩვენებით;
  • ცხოველური წარმოშობის ტვირთებისათვის ვეტერინალური სერტიფიკატი;
  • მცენარეული წარმოშობის ტვირთებისათვის ფიტოსანიტარული სერტიფიკატი;
  • ტანსაცმლისათვის (მეორადი ტანსაცმლის ჩათვლით) ფუმიგაციის სერტიფიკატი;
  • საშიში ტვირთებისათვის – საშიშ ტვირთა დეკლარაცია;
  • ტვირთის გადაზიდვის განაცხადი “ევრაზიის ექსპრესის” სახელზე.